indeks

Arza

Gidro stansiýasy Ekologiki akym akymyna gözegçilik ulgamy

Ulgam ýörelgesi

Gidro stansiýasynyň ekologiki akym akymyna gözegçilik ulgamy, esasan, suw şertlerine awtomatiki gözegçilik etmek, akym stansiýalaryny birleşdirmek, suwuň hiline gözegçilik, wideo gözegçilik ulgamlary we ş.m., ýagny akym gözegçilik gurallaryny, şekil (wideo) gurmaklyga esaslanýar. gidroelektrostansiýanyň ekologiki akymyna gözegçilik we beýleki enjamlar, şeýle hem maglumat ýygnamak gurnaldy.Geçiriş terminaly maglumatlary hakyky wagtda gözegçilik merkezine geçirýär.7 * 24 sagat akym akymynyň ekologiki tassyklama akymyna ýetip biljekdigine gözegçilik etmek.

Ulgam üç bölekden ybarat:

Öňdäki maglumatlary ýygnamak: ultrases suw derejesiniň ölçeýjisi, radar akymynyň ölçeýjisi, akym ölçeýjisi, ýagyş ölçeýjisi, ýokary kesgitli kamera we beýleki enjamlar ýerdäki maglumatlary ýygnamak we enjamlary gözegçilikde saklaýar.
Simsiz maglumat aragatnaşygy: Simsiz maglumat aragatnaşygy bölegi, internet arkaly maksat merkezine maglumat geçirmek üçin 4G RTU tarapyndan kabul edilen simsiz geçiriş usulyny kabul edýär.Simsiz maglumat geçirişini ulanmak köp işçi güýjüni we maddy serişdeleri tygşytlap biler, ýerleşdirmegi we goldamagy aňsatlaşdyrar.
Uzakdan maglumat derňewi: Merkezi ahyrky maglumatlar gözegçilik merkezi, terminal kompýuter we maglumat serweri arkaly maglumatlary hakyky wagtda derňeýär we tertipleşdirýär.Uzakdaky ykjam terminal, enjamlaryň üsti bilen enjama girip we maglumat maglumatlary tassyklap biler.

Ulgam düzümi

1

Ulgam aýratynlyklary

1. Giriş usuly
Dürli giriş enjamlary üçin amatly RS485 giriş tertibi.

2. Işjeň hasabat beriň
Serwerlere simli ýa-da 3G / 4G / 5G simsiz geçirişini ulanyp, dolandyryjylar girmek we real wagt maglumatlary görmek üçin kompýuter ulanyp bilerler.

3. Gözegçilik merkezi
Hakyky maglumatlar tor arkaly serwere ýüklenýär we maglumat ýygnamak, dolandyryş, talap, statistika we diagramma ýaly funksiýalar ýerine ýetirilýär, bu dolandyryş işgärlerine görmek we işlemek üçin amatly.

4. Işlemek aňsat
Gowy interfeýsi bar, nobatçy işgärleriň iş endiklerine uýgunlaşýar we dolandyrmak we meýilleşdirmek üçin amatly.

5. Çykdajyly
Ulgam dizaýny we saýlamasy ýerlikli we berk, bu bolsa ulgamyň ýokary çykdajyly bolmagyna sebäp bolýar.

Programma üpjünçiligi platformasy
Platforma häzirki ösen emeli intellekt, zatlar interneti tehnologiýasy, bulut hyzmat tehnologiýasy, giňişlik geografiki maglumat tehnologiýasy we ykjam amaly tehnologiýasy we ş.m. gözleg we dizaýn üçin birleşdirýär.Platforma baş sahypany, gidroelektrostansiýa maglumatlary, ekologiýa dolandyryşy, akym hasabaty, irki duýduryş hasabaty, şekil gözegçiligi, enjamlary dolandyrmak we gidroelektrostansiýany dolandyrmak bilen baglanyşykly ulgam dolandyryşyny öz içine alýar.Suw howdanyny dolandyrmak üçin ýakyn bolmak üçin baý grafika we maglumat interfeýsleri we ýönekeýleşdirilen iş funksiýa modullary bilen görkezilýär.Aslynda, gidroelektrostansiýanyň ekologiýa ösüş pudagyny intellektuallaşdyrmak we maglumatlaşdyrmak üçin netijeli dolandyryş we maglumat goldaw hyzmatlaryny hödürleýär.

Akylly daşky gurşawa gözegçilik platformasy

Ulgam ýörelgesi

Akylly daşky gurşawy goramak, tehnologiýa tehnologiýasynyň üýtgemeginiň täze nesliniň önümi, önümçiligiň we informatizasiýanyň has ýokary basgançaga öwrülmeginiň möhüm faktoryna öwrülmegi we ykdysady we sosial ösüş üçin täze hereketlendiriji bolup durýar.
Häzirki wagtda daşky gurşawy goramak barada maglumat beriş gurluşygy çalt ösüş tapgyryna gadam basdy.Zatlar interneti tarapyndan döredilen maglumat tolkunynyň aşagynda daşky gurşawy maglumatlaşdyrmak ösüşiň täze kesgitlemesi berildi.Daşky gurşawy informatizasiýanyň ösmegine itergi bermek üçin bir zat hökmünde Internetden peýdalanmak, ekologiki siwilizasiýanyň gurluşygyny ösdürmek we daşky gurşawy goramagyň taryhy özgerişlerini çaltlaşdyrmak üçin möhüm çäre.Akylly daşky gurşawy goramagyň gurluşygyny öňe sürmek, daşky gurşawy goramagyň döwrebaplaşdyrylmagyny täze tapgyra çykarmak üçin strategiki çäre.

Ulgam düzümi

2

Ulgam gurluşy

Infrastruktura gatlagy: Akylly daşky gurşawy goramak platforma ulgamynyň işlemegi üçin infrastruktura gatlagy.Esasan serwer enjamlary, tor enjamlary we maglumatlary toplamak we ýüze çykarmak enjamlary ýaly programma üpjünçiligi we apparat infrastrukturasy gurşaw enjamlaryny öz içine alýar.

Maglumat gatlagy: Daşky gurşawy goramak üçin akylly platforma ulgamynyň işlemegi üçin infrastruktura gatlagy.Esasy enjam serwer enjamlaryny, tor enjamlaryny, maglumatlary toplamak we kesgitlemek enjamlaryny we beýleki programma üpjünçiligi we apparat infrastrukturasy gurşaw enjamlaryny öz içine alýar.

Hyzmat gatlagy: Hyzmat gatlagy ýokarky gatlakdaky programmalar üçin amaly goldawy üpjün edýär we maglumat alyş-çalşygy, GIS hyzmatlary, tanamak hyzmatlary, hasaba alyş dolandyryşy we bitewi maglumat hyzmatlary tarapyndan üpjün edilýän ulgam interfeýsleri esasynda ulgam üçin amaly goldaw berýär.

Programma gatlagy: Programma gatlagy ulgamdaky dürli amaly ulgamlardyr.Dizaýn, akylly daşky gurşawy goramak bir suratly ulgamy, daşky gurşawy goramak gözegçiligi we irki duýduryş kiçi ulgamyny, daşky gurşawa töwekgelçilikli maddalara gözegçilik kiçi ulgamyny, ykjam APP amaly kiçi ulgamyny we daşky gurşawy goramak WeChat jemgyýetçilik kiçi ulgamyny öz içine alýar.

Giriş we görkezmek gatlagy: Kompýuter, ykjam akylly terminal, hemra gyssagly buýruk ulgamy we uly ekranyň bölünişigini we maglumatlary paýlaşmagy amala aşyrmak üçin uly ekrany bölmek buýrugy ýaly giriş gatlak programmalary üçin maglumat ýazgysyny üpjün ediň.

Jemgyýetçilik transport ulgamy platformasy

Jemgyýetçilik transport ulgamy şäher üçin gaty möhümdir.MDT awtobus çözgüt kompaniýalary üçin berk, durnukly we bäsdeşlige ukyply enjam platformasyny üpjün edip biler.Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 7 dýuým we 10 dýuým ýaly dürli ekran ululygyndaky MDT bar.

3

Köp kanally kamera, deslapky syn we ýazga birikdirilip bilinýän awtobus ulgamynyň apparat çözgüdi üçin amatly.Şeýle hem, RS232 arkaly RFID okyjysyna birikdirilip bilner.Tor porty, ses giriş we çykyş we ş.m. ýaly baý interfeýsler.

4

Durnuklylyk we çydamlylyk awtobus operatorlarynyň islegidir.Awtobuslar üçin hünär enjamlary we ýöriteleşdirilen enjam çözgütleri bilen üpjün edýäris.Dürli interfeýsleri we kabel uzynlyklaryny sazlap bileris.Şeýle hem, MDT-ni birnäçe wideo girişleri bilen üpjün edip bileris.Sürüjiler gözegçilik kameralaryny öňünden görüp bilerler.MDT şeýle hem LED displeýlere, RFID kart okaýjylara, gürleýjilere we mikrofonlara birikdirilip bilner.Speedokary tizlikli 4G ulgamy we GNSS ýerleşişi uzakdan dolandyrmagy aňsatlaşdyryp biler.MDM programma üpjünçiligi has çalt we tygşytly işlemäge we hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

5