indeks

Wyklýuçatel we amaly meýdanlar bilen gysgaça tanyşlyk

001Switcher, köp kameraly studiýada ýa-da ýerleşiş önümçiliginde şekilleri kesmek, bir-biriniň üstünden düşmek we surat çekmek arkaly saýlanan wideolary birikdirmek, soňra bolsa programmanyň önümçiligini tamamlamak üçin beýleki stuntlary döretmek we ýerleşdirmek üçin ulanylýan enjam.Kommutatoryň esasy wezipesi, öz wagtynda redaktirlemek, dürli wideo klipleri saýlamak we geçiş usullary arkaly birin-birin birikdirmek üçin amatlylygy üpjün etmekdir.

Kommutatoryň esasy wezipeleri: (1) Birnäçe wideo girişinden laýyk wideo materialyny saýlaň;(2) Iki wideo materialynyň arasynda esasy öwrülişigi saýlaň;(3) specialörite effektleri dörediň ýa-da olara giriň.Käbir kommutatorlar AFV (Audio follow Vedio) funksiýasy diýlip atlandyrylýan programmanyň wideosyna görä programmanyň Sesini awtomatiki öwrüp bilerler.Kommutatoryň panelinde birnäçe awtobus bar, her awtobusda birnäçe düwme bar, her düwme girişe laýyk gelýär.

Geçmek: Gaty kesilen hem diýilýär, bir suratyň beýlekisine geçmezden üýtgemegine degişlidir.1-nji maşynyň oýnamagyny isleseňiz, 1-nji maşynyň düwmesine basyň;2-nji maşynyň oýnamagyny isleseňiz, 2-nji maşynyň düwmesine basyň, bu amal kesmek diýilýär.

Üsti örtük: Iki suratyň biri-biri bilen gabat gelmegi ýa-da garyşmagy, adatça itek bilen.Gabat gelýän suratlar arkaly has köp çeper effekt gazanmak üçin iki suratyň alyş-çalşygy has sazlaşykly bolup biler.

Gara-gara reňk: gara meýdandan gara, gara ýaýlymdan gara meýdana gara.Işleýiş ädimleri: FTB düwmesini göni basyň we ekran gara reňkde bolar.

Häzirki wagtda kommutasiýa stansiýalary has çylşyrymlaşýar.Ilkibaşda professional teleýaýlym ýaýlymlary, habar beriş serişdeleri, teleýaýlymlar we beýleki ugurlar bilen meşgullanýardylar, ýöne indi köpçülige ýaýrap başlaýar, esasanam täze metbugatyň döremegi, biz-metbugatyň köpelmegi we partlaýjy göni ýaýlymyň ösüşi.Şeýle hem bilim, ownuk çäreleri geçirmek, wideo konferensiýalaryň ösmegi we beýleki pudaklarda bu wyklýuçatel doly ulanylyp başlandy.


Iş wagty: Iýul-03-2023