indeks

Ammar we logistika pudagynda we akylly zawod MES ulgamynda senagat planşet kompýuteriniň köp ssenariý ulanylyşy

Senagat awtomatlaşdyryş bazarynyň döremeginden täsirlenen ammar we logistika pudagy hem senagat üýtgemelerini başdan geçirdi.Goük ýygnamak, saklamak, gaplamak we ammar we logistika ulgamy ýaly köp sanly baglanyşykda dürli sanly enjamlar ulanylyp başlandy.MES ulgamy önümçilik prosesine sanly gözegçiligi üpjün edýän akylly zawodyň özenidir.Kärhanalara önümçilik we gaýtadan işlemek prosesiniň takyklygyny, ýokary netijeliligini we aýdyňlygyny durmuşa geçirmäge kömek edip biler.MES enjam arhitekturasynyň konfigurasiýasynda, senagat planşet kompýuteriniň möhüm bölegi.

img

Soňky ýyllarda zähmet bahasynyň ýokarlanmagy, işewürlik geriminiň giňelmegi, bazaryň isleginiň çalt üýtgemegi we beýleki meseleler önümçilik kärhanalaryna önümçilik dolandyryşyna ägirt uly basyş etdi.Senagat 4.0-iň ösüşi yza gaýdyp gelmedi, sanly üýtgeşmeler, akylly önümçilik, önümleriň senagat interneti (platforma) we beýleki düşünjeler yzly-yzyna yzarlandy, köp önümçilik kärhanalary intellektual pudagyň iň esasy zawodyna aktiw ornaşdyryp başlady. Çeýe önümçilik kuwwatyny, önümçilik netijeliligini ýokarlandyrmak we zähmet çykdajylaryny azaltmak üçin akylly zawod gurmak.Akylly zawodyň gurluşygynda MES (önümçilik ýerine ýetiriş dolandyryş ulgamy) gurluşygy esasy organdyr.

img

Senagat planşet kompýuteriniň düýp manysy, senagat pudagynda ýörite ulanylýan senagat gözegçilik kompýuteridir.Adaty täjirçilik maşynlary bilen deňeşdirilende has güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma, giňelmek we ulanmak aňsatlygy sebäpli, senagat awtomatlaşdyryş pudagyndaky müşderiler tarapyndan makullanýar we dürli sanly gözegçilik we adam-kompýuter täsiri üçin iň oňat platforma boldy.Şundan ugur alyp, akylly zawodlaryň gurulmagy we ammar we logistika pudagynyň awtomatlaşdyryş, aňtaw we maglumat tehnologiýalarynda üýtgemegi we kämilleşdirilmegi senagat planşet kompýuterleriniň ornaşdyrylan amalyny işjeň birleşdirip başlaýar.

img3

Häzirki wagtda senagat planşet kompýuterini ammar we logistika merkezinde ulanmak, öý eýesiniň toplumlaýyn dizaýny arkaly awtomatiki üç ölçegli kitaphananyň san dolandyryş displeýini, ammar forklift amaly we ammar we ammar gurnama liniýasyny ulanmak ýaly gaty doly boldy. we dolandyryjylara el bilen işleýän sensor interfeýsini üpjün etmek üçin duýgur HD displeýi.Ammar forkliftinde ulanylanda, kamera ýaly akylly enjam oturdylýar, bu wideo / şekil maglumatlarynyň we ýokary kesgitli displeýiň iberilmegini we gaýtadan işlenmegini goldaýar, şonuň üçin sürüjä material ibermegiň takyklygyny tassyklamaga kömek edýär. ekrany.

img4

MES ulgamy önümçilik kärhanalary üçin awtomatiki zawod önümçiliginde we kooperatiw ofisinde dolandyryş dolandyryş intellektini amala aşyrmak üçin açardyr.MES ulgamy esasynda PCS ulgamy, WMS ulgamy, ERP ulgamy we ş.m. bilen aragatnaşyk saklaýar we kompýuter dolandyryş tehnologiýasy, tor aragatnaşygy tehnologiýasy, duýgur tehnologiýasy, emeli intellekt tehnologiýasy, Internet of Things programma hyzmat platformasy tehnologiýasy we ş.m. ulanýar. zawodyň içerki baglanyşyk tor arhitekturasyny döretmek.Zawodda dolandyryş meýilnamasyny, önümçiligi meýilleşdirmegi, wagty meýilleşdirmegi we dolandyrmagy, gözegçilik we hil gözegçiligini, hakyky önümçilik maglumatlary ýygnamak, adatdan daşary ýagdaýlar we beýleki funksiýalary durmuşa geçirmäge kömek edip biler.

img5

Intelligentöne akylly zawod polunda MES amaly ýerine ýetirilende, dolandyryş ulgamy bilen önümçilik enjamlarynyň arasynda organiki utgaşmany gazanmaly we desganyň, zawodyň içinde baglanyşyk platforma arhitekturasyny durmuşa geçirip bilýän senagat planşeti ýaly esasy enjamlary ulanmaly. sanly dizaýn, prosesi optimizasiýa, ýuka önümçilik, wizual dolandyryş, hil gözegçiligi we yz.


Poçta wagty: 08-2022-nji sentýabr