indeks

Ilkinji ykjam internet konferensiýasy üstünlikli geçirildi.

14-nji noýabrda, Jiangsu welaýatynyň Wuxi şäherinde ilkinji ykjam internet (2022) konferensiýasy üstünlikli geçirildi.

Akylly hemme zadyň täze eýýamyny kabul ediň we akylly pudagy kämilleşdiriň.5G döwründe “Internet of Things”, “Things of Internet” we “Industrial Things of Internet”, şeýle hem “Internet of Things” önümler ulgamy işewürligi ösdürmegiň ugry girizildi.Geljekde “5G + IoT” bilen pudagyň çuňňur integrasiýasyny öňe sürer.

s1

Qualityokary hilli 5G birikdiriş hyzmatlaryny gurarys we hemme zadyň intellektual baglanyşygynda täze bölüm açarys.Dokuz pudak üçin akylly hasaplaýyş, akylly syýahat, şäher desgalary, akylly öý enjamlary, paýlaşma hyzmatlary, maliýe tölegi, oba hojalygynyň zatlary interneti, akylly eşik we jemgyýetçilik howpsuzlygy üçin dokuz pudak üçin giňişleýin çözgütler guruldy.

s2

IOT duýgur bazasynyň täze hereketlendirijisi, şäher sanly intellektiniň üýtgemeginiň täze hereketlendiriji güýji.Sanly hökümet “bir tor gözegçiligi” iot kabul ediş ulgamyny guruň we “iot, sanly baglanyşyk we intellektual baglanyşyk” meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine goldaw beriň.

s3

Häzirki wagtda Hytaýyň ykjam internet internet birikmesiniň gerimi 1 milliarddan geçdi, “Internet of Things” ulanyjylarynyň sany internet müşderileriniň sanyndan geçdi.“Zatlaryň supermeni” döwrüniň gelmegi tor tehnologiýasynyň ösmegi üçin täze ädim açdy we Zatlar Internetiniň ösmegi öz wagtynda.Geljekde CMIW 14-nji bäş ýyllyk meýilnamany düýpli durmuşa geçirer, merkezi kärhanalaryň jogapkärçiligini yzygiderli güýçlendirer, has giň gerime, has çuňňur we has ýokary derejä eýe bolan ykdysadyýetiň we jemgyýetiň sanly üýtgemegine kömek eder we täze bap açar. hemme zadyň internetini ösdürmekde!


Iş wagty: Noýabr-25-2022